Moje informacje

<

Warunki świadczenia usługi – Portal dealera – EU

 

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2021 r. 

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Umowa”) stanowią wiążącą umowę zawieraną między Tobą („Dealer”) a spółką Pentair Management (nią samą i jej jednostkami stowarzyszonymi („Pentair”). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez użytkownika z Portalu dealera (wraz z wszelkimi dostępnymi w nim materiałami i usługami oraz wszelkimi przyszłymi funkcjami, łącznie zwanymi „Usługą”). 

Klikając przycisk „ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG I AKCEPTUJĘ ICH TREŚĆ” lub w inny sposób wyrażając zgodę: (a) akceptujesz i wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową w imieniu swoim oraz, w stosownych przypadkach, dowolnego przedsiębiorstwa, spółki, korporacji, organizacji rządowej lub innego podmiotu prawnego, w imieniu którego działasz; (b) oświadczasz i zapewniasz, że jesteś w odpowiednim wieku zgodnie z przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której zamieszkujesz, aby korzystać z Usługi lub uzyskać do niej dostęp oraz zawrzeć niniejszą Umowę; oraz (c) nie przystępujesz do niniejszej Umowy działając jako konsument w rozumieniu Dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, zgodnie z którą konsument oznacza osobę fizyczną, która działa poza zakresem działalności gospodarczej (handel, biznes, rzemiosło, wolny zawód); (d) masz prawo, uprawnienia i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy, w tym w imieniu dowolnego takiego podmiotu, jeśli ma to zastosowanie. Terminy „Ty” i „Twoje” będą obejmować zarówno Ciebie, jak i każdy taki podmiot, jeśli ma to zastosowanie. 

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, spółka Pentair nie udzieli Ci licencji na Usługę, nie możesz jej pobierać, instalować, ani wykorzystać. 

Wyrażasz zgodę na automatyczne aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania układowego części Usługi lub Urządzeń Pentair IoT (zdefiniowanych później) zgodnie z opisem w sekcji 8 oraz w zakresie, w jakim zezwalają na to lokalne przepisy. Jeśli nie wyrażasz zgody na automatyczne aktualizacje oprogramowania, nie powinieneś korzystać z Usługi. 

Spółka Pentair może okresowo zmieniać niniejszą Umowę, powiadamiając Dealera o takich zmianach zgodnie z sekcją 24. Wszelkie takie zmiany nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek sporów między Dealerem a spółką Pentair powstałych przed datą opublikowania przez Pentair zmienionej Umowy lub poinformowania w inny sposób Dealera o takich zmianach zgodnie z postanowieniami sekcji 24. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, usuń swoje treści i zaprzestań korzystania z Usług. Korzystanie przez Dealera z Usługi po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie będzie równoznaczne z akceptacją przez Dealera rzeczonych zmian. Powyższa legenda dotycząca „Ostatniej aktualizacji” wskazuje termin ostatniej zmiany treści Umowy. Pentair może w dowolnym momencie i nie ponosząc odpowiedzialności, zmodyfikować świadczoną Usługę lub zaprzestać jej świadczenia w całości lub w części; obciążyć jakimikolwiek opłatami wymaganymi do korzystania z Usługi po powiadomieniu Dealera zgodnie z postanowieniami sekcji 24, zmodyfikować je lub zrzec się ich pobierania; albo zaoferować możliwość korzystania z Usługi niektórym lub wszystkim jej użytkownikom.  

Pentair udostępnia Usługę na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz pod warunkiem Twojej ich akceptacji i przestrzegania.  

 1. Definicje kluczowych pojęć

 • „Przepisy o ochronie danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, przetwarzania danych osobowych i prywatności, w tym między innymi: a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679; (b) brytyjską ustawę o ochronie danych z 2018 r.; (c) Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE oraz brytyjskie przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. oraz wszelkie krajowe przepisy dotyczące ochrony danych, które mogą mieć zastosowanie do spółki Pentair i Dealera, z uwzględnieniem okresowych zmian; 

 • „Urządzenie IoT” oznacza każde podłączone lub możliwe do podłączenia urządzenie Internetu rzeczy. 

 •  „Strona trzecia” oznacza dowolną osobę lub podmiot inny niż Dealer i spółka Pentair i obejmuje wszelkich podwykonawców, niezależnych wykonawców, podmioty stowarzyszone lub usługodawców Dealera. 

 • Znaczenie innych pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z definicjami zawartymi w niniejszej Umowie. 

Przywołanie przepisu prawa to nawiązanie do tego przepisu, zmienionego lub ponownie uchwalonego. 

 1. Udzielenie licencji i jej zakres.  

Z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania przez Dealera wszystkich warunków niniejszej Umowy, Pentair niniejszym udziela Dealerowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, odwołalnej licencji na korzystanie z Usługi w Okresie obowiązywania (zgodnie z poniższą definicją), jak określono w niniejszej sekcji 2. Niniejsza licencja daje Dealerowi prawo do: 

 • pobierania, instalowania i używania dowolnego oprogramowania udostępnionego przez Pentair w ramach Usługi na urządzeniu mobilnym, którego Dealer jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę, w oparciu o odpowiednią dokumentację, do wewnętrznych celów przedsiębiorstwa Dealera; oraz 

 • przeglądania jednej (1) kopii dowolnej części Usługi na dowolnym urządzeniu do wewnętrznych celów przedsiębiorstwa Dealera. 

 1. Ograniczenia licencji.  

Dealer nie może, bezpośrednio ani pośrednio: 

 • korzystać (w tym tworzyć jakichkolwiek kopii) z Usługi wykraczając poza zakres licencji udzielonej na podstawie sekcji 2; 

 • korzystać z Usługi w związku z działalnością, którą sprzedał lub w inny sposób przekazał, albo do kontroli której nie ma prawa; 

 • z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w ramach Usługi, zapewniać Stronom trzecim dostępu do Usługi lub do korzystania z niej; 

 • modyfikować, tłumaczyć, dostosowywać lub w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych, ulepszeń lub dokonywać innych modyfikacji, bez względu na to, czy podlegają one opatentowaniu lub są chronione prawem autorskim, Usługi lub jej części; 

 • dokonywać inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji, dekodowania lub w inny sposób próbować wyprowadzić lub uzyskać dostęp do kodu źródłowego Usługi lub jej części; 

 • usuwać, kasować, zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek znaków towarowych lub praw autorskich, patentów lub innych informacji o prawach własności intelektualnej lub prawach własności, zawartych w Usłudze lub związanych z nią, w tym jakiejkolwiek jej kopii; 

 • kopiować Usługi w całości lub w części; 

 • wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, udzielać podlicencji, cedować, dystrybuować, publikować, przenosić lub w inny sposób udostępniać Usługi lub jakichkolwiek jej funkcji lub funkcjonalności Stronom trzecim z jakiegokolwiek powodu, niezależnie od tego, czy za pośrednictwem sieci lub hosta, włączając w to połączenie z Internetem lub hostingiem, rozległą siecią komputerową (WAN), wirtualną siecią prywatną (VPN), wirtualizację, timesharing, biura usług, oprogramowanie jako usługę, chmury, lub inne technologie czy usługi; 

 • korzystać z Usługi z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa krajowego, stanowego, regionalnego lub lokalnego, zasad, przepisów, dyrektyw, statutów, zarządzeń, wyroków, dekretów, orzeczeń oraz wykonalnych wytycznych regulacyjnych („Prawo”) mających zastosowanie do korzystania przez Dealera; 

 • korzystać z Usługi do celów analizy konkurencyjnej Usługi, rozwoju konkurencyjnej strony internetowej lub aplikacji, produktu lub usługi lub w jakimkolwiek innym celu stawiającym Pentair w niekorzystnej sytuacji handlowej; 

 • korzystać z Usługi związanej z jakąkolwiek sprzedażą, licencjonowaniem lub udostępnianiem produktów konkurencyjnych do Pentair, produktów naśladujących lub takich, które według własnego uznania Pentair naruszają, sprzeniewierzają lub pogwałcają prawa własności intelektualnej Pentair; 

 • zezwalać na udostępnianie jakichkolwiek treści, obrazów, informacji lub jakiejkolwiek innej części Usługi na dowolnej innej platformie, w formie drukowanej lub elektronicznej, jakiejkolwiek Stronie trzeciej, z wyjątkiem zakresu, w jakim funkcjonalność Usługi wyraźnie pozwala na to działanie; lub 

 • używać jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/pobierania witryn lub innych ręcznych czy też automatycznych urządzeń do pobierania, indeksowania, „scrapingu”, „eksploracji danych” lub gromadzenia w inny sposób treści Usługi lub odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Pentair. 

 

 1. Materiały/usługi stron trzecich  

Dealer potwierdza i akceptuje, że Usługa może obejmować oprogramowanie, produkty, usługi, treści, dane lub inne materiały, które są własnością Stron trzecich (dalej „Materiały/usługi stron trzecich”), które są udostępniane na warunkach (włączając w to licencje i polityki prywatności) uzupełniających te zawarte w niniejszej Umowie lub różniących się od nich (dalej „Warunki Stron trzecich”). Pentair nie sprawuje kontroli ani nie świadczy wsparcia, nie jest też odpowiedzialna za jakiekolwiek Materiały/Usługi Stron trzecich, w tym za dokładność, kompletność, wiarygodność, terminowe dostarczanie, rzetelność, integralność, jakość, legalność, przydatność lub bezpieczeństwo Materiałów/Usług Stron trzecich, lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uznaje się za oświadczenie ani gwarancję Pentair w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów/Usług Stron trzecich. Pentair nie ma obowiązku monitorowania Materiałów/Usług Stron trzecich i może w dowolnym momencie zablokować bądź uniemożliwić dostęp do jakichkolwiek Materiałów/Usług Stron trzecich (w całości lub w części) za pośrednictwem Usługi. Ponadto dostępność Materiałów/Usług Stron trzecich za pośrednictwem Usługi nie oznacza, że Pentair wyraża poparcie dla jakiegokolwiek dostawcy Materiałów/Usług Stron trzecich ani powiązania z nim. 

 • Dealer niniejszym zgadza się na związanie wszystkimi Warunkami Stron trzecich oraz podporządkowanie się im. W szczególności korzystanie przez Dealera z Google Maps podlega aktualnym Dodatkowym warunkom korzystania z usługi Google Maps/Google Earth dostępnym pod adresem: https://maps.google.com/help/terms_maps.html oraz Polityce prywatności Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Każde naruszenie przez Dealera jakichkolwiek Warunków stron trzecich stanowi również naruszenie niniejszej Umowy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Warunków Stron trzech z jakiegokolwiek powodu, Pentair może natychmiast wypowiedzieć świadczenie części Usługi, której dotyczy problem, w tym wszelkie prawa i licencje przysługujące w ramach tej części Usługi, bez nakładania sankcji lub zaistnienia dalszych zobowiązań wobec Dealera, po przekazaniu Dealerowi wypowiedzenia zgodnie z sekcją 24. 

 • Usługa może być dostarczana razem z pewnymi komponentami oprogramowania typu open-source (dalej „Komponenty open-source”) lub w inny sposób zawierać je na mocy odpowiednich umów licencyjnych na oprogramowanie typu open-source (dalej „Licencje open-source”), uwzględnionych w Usłudze lub w innym miejscu, wyznaczanym w danym czasie przez Pentair. Dealer potwierdza i akceptuje warunki każdej takiej Licencji open-source oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. W odniesieniu do każdego Komponentu open-source, w zakresie, w jakim istnieją jakiekolwiek rozbieżności między warunkami niniejszej Umowy a warunkami odpowiedniej Licencji open-source, takie sprzeczne warunki niniejszej Umowy nie będą miały zastosowania.  

 • Usługa może pozwolić Dealerowi na inicjowanie komunikacji, przesyłanie i wymianę określonych informacji lub danych osobowych między Usługą a określonym oprogramowaniem, urządzeniami lub systemami będącymi własnością Strony trzeciej oraz przez nią obsługiwanych (dalej „Zasoby Stron trzecich”). Pentair nie sprawuje kontroli nad formą ani jakością jakichkolwiek danych (osobowych) lub informacji generowanych przez Zasoby Stron trzecich lub przesyłanych im, w tym za pośrednictwem interfejsów API. W związku z tym, Dealer wyraża zgodę na następujące:  

 • akceptację wszystkich ograniczeń w wyświetlaniu i wykorzystywaniu wszystkich danych i informacji importowanych za pośrednictwem Zasobów Stron trzecich; 

 • będzie i pozostanie odpowiedzialny za dane osobowe załadowane i importowane za pośrednictwem Zasobów stron trzecich; oraz 

 • Pentair może ograniczyć ilość i rodzaj danych oraz informacji przesyłanych do i z Usługi, jeśli Pentair uważa, że taka ilość lub typ danych lub informacji może negatywnie wpłynąć na działanie Usługi lub innego sprzętu lub systemów. 

 1. Odpowiedzialność za korzystanie z Usługi  

 • Dealer ponosi odpowiedzialność za każdorazowe korzystanie z Usługi poprzez dostęp udzielony przez Dealera w sposób pośredni lub bezpośredni. W szczególności i bez ograniczania całokształtu powyższego, Dealer ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania w odniesieniu do Usługi przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, któremu Dealer udzielił dostępu do Usługi lub zezwolił na korzystanie z niej. Dealer zachowa poufność wszystkich identyfikatorów logowania, haseł i innych związanych z Usługą danych uwierzytelniających oraz ochronę przed wszystkimi nieupoważnionymi Stronami trzecimi. 

 • Usługa może obejmować funkcję umożliwiającą Dealerowi sterowanie maszynami lub sprzętem związanymi z Urządzeniami IoT, w tym zdalną aktywację niektórych parametrów maszyn lub sprzętu związanego z Urządzeniami IoT. Spółka Pentair i jej licencjodawcy, usługodawcy, dostawcy, podwykonawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dostęp do takich funkcji lub za korzystanie z nich. Każdy dostęp do takich funkcji lub korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Usługa nie zapobiega problemom z wydajnością lub konserwacją maszyn lub urządzeń związanych z Urządzeniami IoT. W związku z tym Dealer i Użytkownik końcowy dealera (zgodnie z poniższą definicją) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za obsługę i konserwację maszyn lub sprzętu związanego z Urządzeniami IoT. Usługa nie zapewnia ubezpieczenia maszyn ani sprzętu związanego z Urządzeniami IoT, nie jest produktem ubezpieczeniowym i nie zastępuje regularnej konserwacji maszyn lub sprzętu związanego z Urządzeniami IoT. 

 • Usługa może zbierać, przesyłać i przetwarzać informacje oraz dane osobowe dotyczące między innymi Urządzeń IoT i urządzeń mobilnych oraz ich użytkowania i obsługi, zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym w Informacji o polityce prywatności Pentair (zob. sekcja 7 poniżej) lub Warunkami stron trzecich (w stosownych przypadkach), ponieważ takie informacje i warunki mogą być z biegiem czasu aktualizowane (dalej łącznie z „Danymi urządzenia” zwane „Informacjami o usłudze”). Pojęcie „Danych urządzenia” oznacza dane (osobowe) przekazane lub w inny sposób udostępnione Pentair lub jej podwykonawcom przez Dealera lub w imieniu Dealera oraz jego pracowników, agentów lub wykonawców, w związku z korzystaniem przez nich z Usługi oraz w związku z Urządzeniami IoT Dealera oraz urządzeniami mobilnymi używanymi w ramach Usługi. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, Dealer wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, udostępnianie i ujawnianie wszelkich Informacji o usłudze, zgodnie z opisem znajdującym się w Polityce prywatności Pentair lub Warunkach stron trzecich (w zależności od przypadku).  

 • Dealer rozumie i zgadza się, że Informacje o usłudze mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach, w których obowiązują inne przepisy o ochronie danych niż w kraju, w którym Dealer ma siedzibę lub posiada główne miejsce prowadzenia działalności. Dealer nie przyjmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu do Informacji o usłudze, innych niż te wyraźnie określone w niniejszej Umowie lub wymagane przez obowiązujące prawo. 

 • Dealer niniejszym udziela spółce Pentair niewyłącznej, ogólnoświatowej, wieczystej, opłaconej licencji oraz prawa, w tym prawa do udzielania i autoryzowania podlicencji na wielu poziomach, do uzyskiwania dostępu, używania, przetwarzania, manipulowania, modyfikowania, kompilowania z innymi danymi lub pracami i/lub tworzenia dzieł pochodnych Informacji o usłudze: (i) do wszystkich celów opisanych w Polityce prywatności Pentair i zgodnie z nią; (ii) aby w inny sposób wypełniać zobowiązania Pentair wobec Dealera i świadczyć Dealerowi usługi analityczne, analityki biznesowej, analityki operacyjnej i innych; oraz (iii) na ulepszanie produktów i usług Pentair oraz świadczenie analiz, analityki gospodarczej, analityki operacyjnej i innych usług, w tym dla innych licencjobiorców Pentair, zgodnie z Polityką prywatności Pentair. 

 • Każdy Dealer niniejszym akceptuje wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich stosownych Praw, włączając w to: (1) ustawę o zamówieniach; (2) Przepisy dotyczące przekupstwa, oszustw, korupcji lub handlu międzynarodowego, takie jak brytyjska ustawa o przekupstwie, artykuły 246-252 belgijskiego kodeksu karnego (przekupstwo publiczne – artykuły 504bis i ter belgijskiego kodeksu karnego (przekupstwo prywatne) oraz wszelkie obowiązujące Prawa dotyczące przekupstwa lub handlu innych krajów, z późniejszymi zmianami; (3) wszelkie Prawa dotyczące własności intelektualnej; (4) wszelkie unijne przepisy dotyczące konkurencji, w tym art. 101 i 102 TFUE (5) Prawa, które mają zastosowanie do postępowania online, treści online, ochrony konsumentów oraz Prawa dotyczące korzystania przez Dealera z Informacji o usłudze, w tym poprzez uzyskanie wszystkich wymaganych zgód od wszystkich innych osób, które zapewniły możliwość komunikacji lub inną łączności z Dealerem za pośrednictwem Usługi („Użytkownicy końcowi dealera”) oraz w odniesieniu do przesyłania danych (osobowych) poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dealer spowoduje również, że Użytkownicy końcowi dealera również będą przestrzegać wszystkich takich Praw.  

 • Każdy Dealer niniejszym oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się wobec spółki Pentair, że: (x) zabezpieczył i zachowa wszelkie prawa oraz dostarczył wszelkie wymagane zawiadomienia i uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody niezbędne do korzystania i udostępniania Informacji o usłudze (włączając w to Materiały) przekazanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych bezpośrednio przez Użytkowników końcowych dealera lub za pośrednictwem urządzeń i sprzętu objętych niniejszą Umową bez naruszania praw Użytkownika końcowego dealera lub jakiejkolwiek Strony trzeciej oraz bez jakiegokolwiek innego zobowiązania spółki Pentair wobec Użytkowników końcowych dealera. Każdy Dealer zawiadomi spółkę Pentair niezwłocznie po wycofaniu przez dowolnego Użytkownika końcowego dealera jakiejkolwiek stosownej zgody lub skorzystaniu z odpowiedniego prawa do sprzeciwu lub rezygnacji w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania, ujawniania i innego przetwarzania Informacji o usłudze przez Dealera zgodnie z niniejszą Umową; oraz (y) będzie utrzymywać aktualną listę wszystkich pracowników Dealera, konsultantów lub innych jednostek stowarzyszonych, którzy będą mieli dostęp do Usługi jako użytkownik na koncie Dealera. 

 • W odniesieniu do Informacji o usłudze, które Dealer przekazuje lub w inny sposób udostępnia spółce Pentair („Dane dealera”), każdy Dealer ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane dealera, włączając w to: (x) dokładność, integralność, jakość, legalność, wiarygodność i adekwatność Danych dealera; (y) tworzenie i utrzymywanie kopii zapasowych i kopii wszystkich Danych dealera, w tym do użytku w przypadku awarii lub utraty Danych dealera przechowywanych w Usłudze; oraz (z) przyjmowanie procedur identyfikacji i korygowania błędów i pominięć w Danych dealera oraz korygowanie takich błędów i pominięć. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez spółkę Pentair, Dealerzy nie mogą kopiować ani przechowywać Informacji o usłudze (w tym Danych dealera) uzyskanych za pośrednictwem Usługi. Prawa Dealerów do Danych dealera podlegają wszelkim dodatkowym ograniczeniom lub warunkom, które mają zastosowanie do Danych dealera w ramach jakiejkolwiek innej umowy zawartej między Dealera a Pentair lub jakąkolwiek Stroną trzecią, gdzie spółka Pentair nie składa Dealerom żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do Danych dealera na mocy niniejszej Umowy. 

 • Niektóre funkcje Usługi mogą wymagać korzystania z różnych systemów komunikacyjnych, takich jak telematyczne nośniki komunikacji bezprzewodowej, satelitarne systemy komunikacyjne, dostawcy usług internetowych i inne podobne systemy. Pentair wykorzystuje różne technologie i procesy stworzone w celu zabezpieczenia komunikacji w systemach komunikacyjnych dostarczanych przez Pentair; jednakże Dealer potwierdza, że takie metody komunikacji niosą ze sobą nieodłączne ryzyko przechwycenia lub zakłóceń, a zatem mogą nie być bezpieczne. Dealer niniejszym wyraża zgodę na taką komunikację i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Pentair w związku z taką komunikacją. Pentair nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, jakość ani wydajność usług komunikacyjnych lub sprzętu dostarczanego przez operatorów telekomunikacyjnych. 

 • Pentair zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wszelkich dostarczonych przez Dealera Informacji o usłudze (włączając w to Dane dealera). Niezależnie od powyższego, Dealer potwierdza, że spółka Pentair nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek Informacji o usłudze. 

(i)   

 

 1. Środki zgodności. 

W Okresie obowiązywania spółka Pentair ma prawo (lecz nie obowiązek) do monitorowania, analizowania i kontroli korzystania przez Dealera z Usługi w celu weryfikacji przestrzegania niniejszej Umowy. 

 1. Informacja o ochronie prywatności – ochrona danych.  

Zarówno Dealer, jak i Pentair mają obowiązek (i) przestrzegać Przepisów o ochronie danych oraz (ii) nie powodować naruszenia przez drugą stronę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Przepisów o ochronie danych. Dealer zawiadomi spółkę Pentair bez zbędnej zwłoki, jeśli zidentyfikuje jakiekolwiek obszary faktycznej lub potencjalnej niezgodności z Przepisami o ochronie danych. 

Dealer poinformuje Użytkowników końcowych dealera, że wszelkie wnioski dotyczące ich praw zgodnie z Przepisami o ochronie danych (np. prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu i prawo do nie bycia podmiotem danych) należy zgłosić bezpośrednio do spółki Pentair. Bez uszczerbku dla postanowień sekcji 5 lub jakichkolwiek mających zastosowanie Warunków stron trzecich, Dealer zgadza się, że Polityka prywatności opublikowana na stronie internetowej znajdującej się pod adresem [https://www.pentair.com/en/privacy-notice.html] ma zastosowanie do przetwarzania wszystkich danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową. Dealer niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności i niniejszym wyraźnie akceptuje jej warunki. Spółka Pentair ma prawo do okresowego zmieniania Polityki prywatności i poinformuje o wszelkich takich zmianach zgodnie z sekcją 24.  

 1. Konserwacja i wsparcie  

 • „Aktualizacja” oznacza wszelkie stosowne aktualizacje, poprawki, poprawki usterek lub błędów lub inne modyfikacje Usługi lub Urządzenia IoT Pentair lub dowolnego ich składnika za pośrednictwem nośnika, który Pentair może wybrać według własnego uznania. „Uaktualnienie” oznacza wszelkie drobne rozszerzenia funkcji lub inne drobne modyfikacje Usługi, które nie są Aktualizacją. Pentair może rozwijać Aktualizacje lub Uaktualnienia. Mogą one być instalowane automatycznie bez dodatkowych powiadomień lub zgód. Dealer niniejszym wyraża zgodę na automatyczne Aktualizacje lub Uaktualnienia. Jeśli Dealer nie wyraża zgody na automatyczne Aktualizacje lub Uaktualnienia, Dealer zgadza się nie korzystać z Usługi i powinien zaprzestać korzystania z Usługi i Urządzenia IoT spółki Pentair oraz zamknąć swoje konto w Usłudze.  

 • Dealer potwierdza i akceptuje, że spółka Pentair nie jest zobowiązana do zaoferowania ani udostępnienia jakiejkolwiek usług konserwacji, wsparcia, naprawy, Aktualizacji lub Uaktualnienia ani pomocy w zakresie Usługi. Jeśli jednak spółka Pentair udostępni publicznie jakąkolwiek Aktualizację lub Uaktualnienie Usługi swoim licencjobiorcom, inaczej niż na zasadach indywidualnych, wówczas Pentair może, lecz nie jest zobowiązana, udostępnić Dealerowi tę samą Aktualizację lub Uaktualnienie bez dodatkowych kosztów. Dealer przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może być konieczne zainstalowanie Aktualizacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi lub Urządzenia IoT spółki Pentair, Dealer niezwłocznie zainstaluje wszelkie wymagane Aktualizacje. 

 • Dla jasności, każda taka Aktualizacja lub Uaktualnienie udostępnione Dealerowi na mocy niniejszej Umowy zostaną uznane za objęte Usługą i podlegające warunkom niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, Pentair może uzyskać zdalny dostęp i programować Urządzenia IoT, w tym urządzenia telematyczne zainstalowane na Urządzeniach IoT, w dowolnym celu, w tym na przykład: (i) instalowania aktualizacji i uaktualnień oprogramowania, oprogramowania układowego lub systemów operacyjnych (na przykład w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony lub utrzymania prawidłowego działania Urządzeń IoT); lub (ii) wprowadzenia nowych funkcji lub zmian rodzaju i częstotliwości danych przesyłanych przez urządzenia (na przykład w celu zdalnego rozwiązywania problemów lub zapewnienia większej użyteczności dla klienta).   Spółka Pentair nie może zagwarantować, że preferencje użytkownika i ustawienia konfiguracyjne, które zostały ustalone przez Dealera, zostaną zachowane po aktualizacji Urządzeń IoT, niezależnie od tego, czy aktualizacja została przeprowadzona zdalnie, czy w inny sposób. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące przepisy prawa, Pentair może wykonywać takie czynności bez uprzedzenia Dealera. 

 1. Prawa własności intelektualnej.  

Dealer potwierdza i akceptuje, że Usługa jest mu świadczona na podstawie licencji, nie sprzedaży, a w stosunkach między Dealerem a Pentair wszystkie prawa własności intelektualnej do Usługi, w tym między innymi prawa autorskie, patenty i znaki towarowe, należą do Pentair. Dealer nie nabywa żadnych praw własności do Usługi na mocy niniejszej Umowy ani żadnych innych praw do niej, innych niż korzystanie z niej zgodnie z udzieloną licencją i wszystkimi objętymi w niniejszej Umowie warunkami oraz ograniczeniami. Spółka Pentair zastrzega sobie i zachowa całość swoich praw, tytułów i udziałów w Usłudze oraz wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej wynikające z Usługi lub z nią związane (w tym „wygląd i styl” oraz strukturę, kolejność i organizację Usługi), z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych Dealerowi w niniejszej Umowie. Dealer zabezpieczy Usługę (w tym wszystkie jej kopie) przed naruszeniem, przywłaszczeniem, kradzieżą, niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanym dostępem. Dealer niezwłocznie zawiadomi spółkę Pentair, jeśli dowie się o jakimkolwiek naruszeniu praw własności intelektualnej dotyczących Usługi, i będzie w pełni współpracować z Pentair na wyłączny koszt Pentair, w jakichkolwiek czynnościach prawnych podejmowanych przez Pentair w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej.  

 

 1. Znaki towarowe i Materiały chronione prawem autorskim. 

Spółka Pentair niniejszym udziela Dealerowi nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, wolnej od opłat licencyjnych, odwołalnej, ograniczonej licencji na używanie znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, sloganów, etykiet, logo i innych symboli handlowych spółki Pentair, zarejestrowanych lub nie u władz lokalnych, stanowych, prowincjonalnych lub federalnych („Znaki Pentair”) wyłącznie w celu marketingu i sprzedaży Produktów i usług w regionach geograficznych określonych w umowie (umowach) ze spółką Pentair. Dealer nie będzie korzystał ze Znaków Pentair w żaden inny sposób. Korzystanie przez Dealera ze Znaków Pentair będzie w pełni zgodne z aktualnym Przewodnikiem partnera marki, który opublikowano lub do którego zamieszczono odnośnik na stronie www.pentair.com, który to przewodnik Pentair może okresowo modyfikować. Treść obowiązującego aktualnie Przewodnika partnera marki została włączona do niniejszego ustępu przez odniesienie. 

 • Dealer będzie współpracował ze spółką Pentair w celu ułatwienia jej kontroli nad charakterem i jakością korzystania przez Dealera ze Znaków Pentair.  Dealer niezwłocznie zgłosi wszelkie naruszenia i wesprze spółkę Pentair w ochronie praw Pentair do Znaków Pentair oraz powiązanych Produktów i usług i nie podejmie (lub nie zaniecha) żadnych działań, które umniejszają lub szkodzą prawom własności intelektualnej spółki Pentair lub jej pozycji w jakimkolwiek pozwie lub roszczeniu dotyczącym takich praw. 

 • Dealer może zażądać od spółki Pentair wszelkich materiałów reklamowych, wystawowych i promocyjnych, które Pentair wykorzystuje i ogólnie udostępnia innym przedstawicielom handlowym, pod warunkiem odpowiedniej dostępności takich materiałów.  Dealer będzie używał tylko takich materiałów, które są zgodne z obowiązującymi w danym czasie standardami handlowymi i znakami towarowymi spółki Pentair, które może ona okresowo modyfikować.  Jeśli Dealer zechce wykorzystać jakiekolwiek materiały marketingowe, których spółka Pentair nie dostarczyła lub wcześniej nie zatwierdziła, musi przed użyciem przekazać takie materiały spółce Pentair do zatwierdzenia.   

 • Dealer nie może używać ani zezwalać na używanie przez jakąkolwiek osobę Znaków Pentair bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Pentair.  Dealer nie może wykonywać żadnych kopii materiałów spółki Pentair chronionych prawem autorskim, w tym między innymi materiałów drukowanych dotyczących jakiegokolwiek Produktu, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Pentair.   Dealer będzie prezentować na Produktach niezmienione Znaki Pentair i/lub inne znaki towarowe i nazwy handlowe umieszczone lub wyznaczone przez Pentair.  Dealer nie może używać żadnych dodatkowych znaków towarowych ani nazw handlowych innych niż jego nazwa, znak towarowy lub logo na lub w związku z Produktami, chyba że spółka Pentair udzieli na to pisemnej zgody. 

 • Dealer nie będzie używać jako części nazwy handlowej lub nazwy podmiotu słowa „Pentair”, żadnego Znaku Pentair ani żadnego łudząco podobnego znaku towarowego.  Ponadto Dealer nie zarejestruje ani nie użyje w żadnym adresie witryny internetowej ani URL Znaku Pentair ani żadnego łudząco podobnego znaku towarowego.  W przypadku, gdy Dealer zarejestruje adres strony internetowej lub URL ze Znakiem Pentair, Dealer niniejszym przenosi taki adres lub URL na spółkę Pentair.  

 • Okres obowiązywania licencji udzielonej Dealerowi powyżej będzie pokrywał się z okresem obowiązywania umowy między Dealerem a spółką Pentair, chyba że Pentair rozwiąże umowę wcześniej w drodze zawiadomienia Dealera z trzydziestodniowym (30 dni) pisemnym wypowiedzeniem.  

 1. Materiały. 

 • Usługa może obejmować funkcje umożliwiające Dealerowi udostępnianie materiałów (każdy z nich zwany dalej „Materiałem”) za pośrednictwem Usługi lub w związku z nią, takie jak tablice komunikatów i inne fora, a także rozmowy, komentowanie i inne funkcje przesyłania wiadomości. Pentair nie ma kontroli nad i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub niewłaściwe użycie (w tym za dystrybucję) przez jakąkolwiek Stronę trzecią jakiegokolwiek Materiału. JEŚLI POPRZEZ USŁUGĘ UDOSTĘPNISZ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ LUB INNE, CZYNISZ TO WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. 

 • W odniesieniu do każdego Materiału, Dealer niniejszym udziela Pentair ogólnoświatowej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej i w pełni podlegającej podlicencjonowaniu (na wielu poziomach) licencji, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Dealera lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, na reprodukcję, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie (publicznie lub w inny sposób), tworzenie dzieł pochodnych, dostosowywanie, modyfikowanie i w inny sposób wykorzystywanie, analizowanie i używanie takiego Materiału, w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości oraz w dowolnym celu (w tym promocyjnym, takim jak referencje). Dealer przyznaje spółce Pentair prawo do edytowania, kopiowania, wyświetlania, publikowania i rozpowszechniania dowolnego Materiału. 

 • Ponadto, w przypadku dostarczenia Pentair jakichkolwiek pomysłów, propozycji, sugestii lub innych materiałów (zwanych dalej „Informacjami zwrotnymi”), związanych z Usługą lub w inny sposób, taka Informacja zwrotna zostanie uznana za Materiał, a Dealer niniejszym potwierdza i akceptuje, że nie jest ona poufna oraz że przekazanie takiej Informacji zwrotnej jest nieodpłatne, niewymuszone i następuje bez ograniczeń, nie nakłada na Pentair żadnych zobowiązań powierniczych lub innych, a przedsiębiorstwo może wykorzystać ją w dowolnym celu. 

 • Dealer oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji o których mowa w niniejszej sekcji 11 oraz że żaden Materiał nie jest niekompletny, niedokładny, fałszywy, niedozwolony ani w inny sposób nie narusza obowiązującego Prawa lub jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek Strony trzeciej. 

 1. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy. 

 • Niniejsza Umowa i udzielona na jej podstawie licencja pozostają w mocy do momentu rozwiązania określonego w niniejszej Umowie („Okres obowiązywania”). W dodatku do powyższego, Pentair może zakończyć lub zawiesić dostęp Dealera do Usługi lub możliwość korzystania z niej, w całości lub w części, natychmiast, bez interwencji sądowej, bez powiadomienia Dealera, jeśli Pentair stwierdzi, że: (a) jest to uzasadnione, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Informacji o usłudze; (b) Dealer nie przestrzega któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy lub (c) korzystanie z Usługi przez Dealera (i) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla Usługi lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, (ii) może niekorzystnie wpłynąć na Usługę lub systemy Pentair lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, (iii) może narazić Pentair lub jakąkolwiek Stronę trzecią na odpowiedzialność, lub (iv) może być zabronione przez obowiązujące Prawo. Spółka Pentair może również zaprzestać świadczenia Usługi w krótkim czasie, jeśli stwierdzi, że popyt rynkowy nie uzasadnia już dalszego udostępniania Usługi lub natychmiast, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi Prawami. Ponadto Pentair może w dowolnym momencie ograniczyć dostępność Usługi, w całości lub w części, wobec dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, jeśli zasadnie stwierdzi, że dalsze udostępnianie Usługi nie jest już uzasadnione z powodów prawnych lub regulacyjnych. Wskutek takiego wypowiedzenia lub zawieszenia, prawo Dealera do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie, a Pentair może, bez odpowiedzialności wobec Dealera lub jakiejkolwiek Strony trzeciej, natychmiast dezaktywować lub usunąć nazwę użytkownika, hasło i konto Dealera oraz wszystkie powiązane materiały, bez żadnego obowiązku zapewnienia dalszego dostępu do takich materiałów. Jeśli Dealer nie chce dalej korzystać z Usługi, może zaprzestać korzystania z niej i usunąć ją ze swoich urządzeń. 

 • Jeśli Dealer sprzeda lub w inny sposób przekaże Urządzenie IoT nowemu właścicielowi lub w inny sposób utraci prawo do kontrolowania lub monitorowania Urządzenia IoT za pomocą Usługi, jego prawo do korzystania z Usługi w odniesieniu do tego Urządzenia IoT automatycznie wygasa i Dealer zgadza się natychmiast usunąć Urządzenie IoT ze swojego konta w Usłudze. Nowy właściciel nie będzie miał prawa do korzystania z Urządzenia IoT lub Usługi na koncie Dealera i będzie musiał zarejestrować oddzielne konto i zaakceptować warunki niniejszej Umowy. 

 • Po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencja udzielona na jej podstawie również wygasa, a Dealer zaprzestanie używania i zniszczy wszystkie kopie materiałów w ramach Usługi, które są w posiadaniu lub pod kontrolą Dealera. 

 1. Wyłączenia gwarancji.  

USŁUGA I WSZELKIE MATERIAŁY/USŁUGI STRON TRZECICH (KTÓRE MOGĄ OBEJMOWAĆ MATERIAŁY) SĄ DOSTARCZANE „W AKTUALNIE ISTNIEJĄCEJ WERSJI” I „W ZAKRESIE W JAKIM SĄ DOSTĘPNE” Z WSZELKIMI WADAMI I USTERKAMI ORAZ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PENTAIR WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W ODNIESIENIU DO WSZELKICH USŁUG, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW ORAZ GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PROCEDURY OBSŁUGI, FUNKCJONOWANIA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH, PENTAIR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE NAKŁADA ZOBOWIĄZAŃ I NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ ŻADNEGO RODZAJU, ŻE USŁUGA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, OSIĄGNIE JAKIEKOLWIEK ZAMIERZONE REZULTATY, BĘDZIE KOMPATYBILNA LUB BĘDZIE DZIAŁAĆ Z JAKĄKOLWIEK INNĄ APLIKACJĄ, USŁUGĄ LUB URZĄDZENIEM, KOMPILOWAĆ DANE DOKŁADNIE LUB CAŁKOWICIE, DZIAŁAĆ BEZ PRZERW, SPEŁNIAĆ JAKIEKOLWIEK STANDARDY WYDAJNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI LUB BEZBŁĘDNOŚCI LUB ŻE USTERKI MOGĄ BYĆ LUB BĘDĄ POPRAWIANE. NIEZALEŻNIE OD DOSTĘPU DO USŁUGI I KORZYSTANIA Z NIEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INFORMACJI DOSTARCZANYCH W USŁUDZE (DOKŁADNYCH LUB NIE), W TYM DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA, KONSERWACJI LUB STATUSU WYDAJNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI ODPOWIADASZ I PRZYJMUJESZ WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WŁAŚCIWĄ OBSŁUGĄ, WSPARCIEM I KONSERWACJĄ PRODUKTÓW I USŁUG WYKORZYSTYWANYCH W ZWIĄZKU Z NIĄ. WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI JEST ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, WÓWCZAS NIEKTÓRE Z TYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ WOBEC CIEBIE ZASTOSOWANIA. 

 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności  

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU PENTAIR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I/LUB KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI (LUB WYNIKAJĄCEJ Z LUB POWIĄZANEJ Z JAKIMKOLWIEK PRODUKTEM LUB KOMPONENTEM Z JAKIM POŁĄCZONA JEST USŁUGA), ZA USZKODZENIA CIAŁA, USZKODZENIA MIENIA (W TYM USZKODZENIA SPRZĘTU), ZA SZKODY POŚREDNIE LUB SZKODY WTÓRNE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTY USŁUG ZAMIENNYCH, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, USTERKI LUB AWARIE KOMPUTERA. 

W ŻADNYM WYPADKU MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI PENTAIR NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY [100] EUR. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PENTAIR JEST SKUMULOWANE, A ISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ROSZCZENIA NIE POWIĘKSZA ANI NIE ROZSZERZA TEGO OGRANICZENIA. 

POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA UMOWY LUB NARUSZENIA POZAUMOWNEGO ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TAKIE SZKODY LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA LUB CZY SPÓŁKA PENTAIR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI. Zwolnienie z odpowiedzialności.  

 

 1. Zwolnienie z odpowiedzialności.  

Dealer zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić spółkę Pentair, jej spółki zależne i inne jednostki stowarzyszone, a także ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, licencjodawców, dostawców i agentów („Zwolnieni z odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami lub pozwami wnoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikającymi lub związanymi z: (a) dostępem do Usługi lub korzystaniem z niej przez Dealera lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, któremu Dealer może zapewnić dostęp do Usługi lub zezwolić na korzystanie z niej, włączając w to obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu lub innego mienia; (b) wszelkimi Informacjami o usłudze (włączając w to Dane urządzenia) lub wszelkimi innymi danymi udostępnionymi Dealerowi lub przez Dealera lub jakąkolwiek innej osobie lub podmiotowi; (c) wszelkimi Materiałami; (d) naruszeniem przez Dealera warunków niniejszej Umowy, włączając w to gwarancje i oświadczenia w niej zawarte; (e) zaniedbaniem po stronie Dealera lub jego umyślnym działaniem; lub (f) pogwałceniem, przywłaszczeniem lub naruszeniem jakichkolwiek praw własności lub innych praw Stron trzecich. 

 

 1. Przepisy eksportowe. 

Dealer nie może, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować, reeksportować ani udostępniać Usługi do jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju poza UE lub jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, do którego eksport, reeksport lub udostępnianie jest zabronione przez Prawo. Przed eksportem, reeksportem, udostępnieniem lub przekazaniem Usługi poza UE w inny sposób, Dealer musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i wypełniać wszystkie wymagane zobowiązania (w tym uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia eksportowe lub inne zezwolenia rządowe). Dealer oświadcza i gwarantuje, że: (a) nie znajduje się w kraju objętym embargiem przez USA, UE lub ONZ lub który został wyznaczony jako kraj „wspierający terroryzm”; lub (b) nie jest wymieniony na mapie sankcji UE. 

 1. Urządzenia telematyczne. 

Przesyłanie informacji za pomocą urządzeń telematycznych (w tym komórkowych, satelitarnych, lokalnych sieci komputerowych i innych podobnych systemów) może podlegać wymogom prawnym (w tym w zakresie autoryzacji korzystania z częstotliwości radiowych), które mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Dealer zgadza się przestrzegać wszystkich wymogów prawnych dotyczących przesyłania informacji za pomocą urządzeń telematycznych, w tym ograniczeń korzystania z takiego urządzenia do miejsc, w których spełnione są wszystkie wymogi prawne dotyczące korzystania z urządzenia i powiązanych sieci komunikacyjnych. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, Pentair zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieprzestrzeganiem jakichkolwiek wymogów prawnych dotyczących przesyłania informacji za pomocą urządzeń telematycznych. Jeśli Pentair wykryje takie niezgodności, może przerwać przesyłanie informacji z danego urządzenia. 

 

 

 1. Poufność.  

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie lub jeśli jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy, wszelkie informacje dotyczące działalności spółki Pentair, w tym między innymi informacje dotyczące programów lub procesów komputerowych, klientów, kodu wynikowego lub kodu źródłowego, produktów, cen, pracowników, sprzedaży, marketingu lub kwestii finansowych ujawnione Dealerowi w trakcie korzystania z Usługi są informacjami poufnymi i/lub zastrzeżonymi spółki Pentair i nie mogą być ujawniane przez Dealera ani jego pracowników, konsultantów lub wykonawców jakiejkolwiek Stronie trzeciej. Ponadto żadne takie informacje nie mogą być wykorzystywane przez Dealera ani jego pracowników, konsultantów lub wykonawców dla własnej korzyści lub na rzecz jakiejkolwiek Strony trzeciej, chyba że zostało to wyraźnie upoważnione w niniejszej Umowie, lub w jakimkolwiek celu innym niż korzystanie z Usługi. 

 Jeśli okaże się, że Dealer lub jego pracownicy, konsultanci lub kontrahenci naruszyli postanowienia niniejszej sekcji (lub zaistniało ryzyko, że je naruszą), spółka Pentair ma prawo wystąpić do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji o tymczasowe lub stałe zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego wiążące dla Dealera oraz jego pracowników, konsultantów i wykonawców chroniące przed dalszymi naruszeniami oraz świadczeniem usług na rzecz stron trzecich, którym poufne i/lub zastrzeżone informacje spółki Pentair zostały lub mogą zostać ujawnione. Spółka Pentair jest ponadto uprawniona do zastosowania wszelkich innych dostępnych środków, w tym wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Postanowienia niniejszej sekcji obowiązują w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i pozostają w pełnej mocy przez (5) pięć lat po jej rozwiązaniu. 

 1. Rozdzielność postanowień umowy.  

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest niezgodne lub niewykonalne na mocy obowiązującego Prawa, zostanie zmienione z zastrzeżeniem osiągnięcia możliwie najdokładniejszego efektu jego pierwotnej wersji, a wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełni mocy. 

 

 1. Prawo Właściwe 

Niniejsza Umowa podlega prawu belgijskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana, bez względu na zasady dotyczące kolizji praw, które spowodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji, niezależnie od lokalizacji Dealera.  

 

 1. Właściwość.  

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wszelkie pozwy sądowe, działania lub postępowania wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub Usługą będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy belgijskie w Brukseli.  

 

 1. Odstąpienie. 

Żadne niewykonanie i żadna zwłoka w wykonywaniu przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek praw lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy nie będą działały jako zrzeczenie się ich, ani żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakichkolwiek praw lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy nie wyklucza dalszego wykonywania tego lub wszelkiego innego prawa na mocy niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności między niniejszą Umową a jakimikolwiek mającymi zastosowanie warunkami zakupu lub innymi warunkami, pierwszeństwo mają warunki niniejszej Umowy.  

 

 1. Podział redakcyjny. 

Wszelkie nagłówki, podpisy lub tytuły sekcji zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają treści żadnej sekcji ani postanowienia. Wszystkie pojęcia zdefiniowane w liczbie pojedynczej będą miały takie samo znaczenie, gdy zostaną użyte w liczbie mnogiej, tam gdzie jest to stosowne i o ile nie określono inaczej. Jakiekolwiek użycie wyrażenia „włączając w to” lub jego odmiany w niniejszej Umowie będzie interpretowane tak, jakby następowało po nim wyrażenie „bez ograniczeń”. 

 

 1. Zawiadomienia. 

Dealer akceptuje, że Pentair może kontaktować się z Dealerem w dowolny uzasadniony sposób, w tym za pośrednictwem danych kontaktowych, które Dealer podał na koncie Usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub interfejsu użytkownika Usługi, w celu dostarczenia informacji i powiadomień związanych z Usługą, niniejszą Umową lub do innych celów związanych z przedmiotem niniejszej Umowy.  

Zawiadomienia do spółki Pentair będą dostarczane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub e-mailem na następujący adres: Av. de Sévelin 20, 1004 Lausanne, Szwajcaria, Do rąk: Dyrektor ds. Marketingu na następujący adres e-mail: Laurent.Droulez@PENTAIR.COM O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zawiadomienia są skuteczne (a) w przypadku doręczenia osobiście, (b) siedem (7) dni po wysłaniu listem poleconym lub listem poleconym z żądaniem potwierdzenia odbioru, opłaconą przesyłką pocztową, (c) dwa (2) dni robocze po przesłaniu za pomocą kuriera ekspresowego z branży prywatnej, z pisemnym potwierdzeniem odbioru, (d) w przypadku wysłania wiadomości e-mail lub innej transmisji elektronicznej do Dealera, lub (e) w przypadku umieszczenia w interfejsie użytkownika Usługi dla Dealera, po ich wysłaniu. Dealer jest odpowiedzialny za zapewnienie, że adres e-mail i informacje kontaktowe na jego koncie są dokładne i aktualne.  

 

 1. Cesja.  

Dealer nie może scedować niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków z niej wynikających bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Pentair. Pentair może dokonać cesji niniejszej Umowy oraz wszelkich swoich praw lub obowiązków z niej wynikających, w całości lub w części, bez uzyskania zgody. Wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Umowy są wiążące i obowiązują na korzyść stron, ich następców i dopuszczonych cesjonariuszy. 

 

 1. Beneficjenci będący stronami trzecimi.  

Niniejsza Umowa ma na celu wyłącznie korzyści stron Umowy, a nie przyniesienie korzyści żadnej Stronie trzeciej, chyba że jej treść wyraźnie stanowi inaczej. Tylko strony niniejszej Umowy mogą ją egzekwować. 

 1. Pozostanie w mocy.  

Postanowienia sekcji 1 („Definicje”), 5 („Odpowiedzialność za korzystanie z usługi”), 9 („Prawa własności intelektualnej”), 11 („Materiały”), 12 („Wypowiedzenie Umowy”), 13 („Wyłączenia gwarancji”), 14 („Ograniczenie odpowiedzialności”), 15 („Zwolnienie z odpowiedzialności”), 18 („Poufność”), 20 („Prawo właściwe”), 21 („Właściwość”), niniejszej sekcji 27 („Pozostanie w mocy”) oraz wszelkich innych sekcji, załączników lub aneksów, które ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy, pozostają w mocy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

 1. Informacje lub Skargi.  

W przypadku pytań lub skarg dotyczących Usługi, prosimy o kontakt z Pentair pod adresem wymienionym w sekcji 24. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail mogą nie być bezpieczne, dlatego nie należy umieszczać w żadnej wiadomości jakichkolwiek informacji poufnych lub specjalnych kategorii danych osobowych. 

 1. Specyficzne warunki Apple.  

Oprócz wyrażenia przez Dealera zgody na powyższe warunki i niezależnie od postanowień stanowiących inaczej, poniższe postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do korzystania przez Dealera z dowolnej wersji aplikacji mobilnej zawartej w Usłudze, która jest zgodna z systemem operacyjnym iOS Apple Inc. („Apple” i każda taka aplikacja nazywana „Aplikacją iOS”). Apple nie jest stroną niniejszej Umowy, nie jest właścicielem ani nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację na system operacyjny iOS. Apple nie udziela żadnej gwarancji na Aplikację systemu iOS, z wyjątkiem, jeśli ma to zastosowanie, zwrotu ceny zakupu. Apple nie ponosi odpowiedzialności za konserwację ani inne usługi wsparcia dla Aplikacji iOS i nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z Aplikacją iOS, w tym wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt Stron trzecich, roszczenia, że Aplikacja iOS nie jest zgodna z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów oraz roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi związane z korzystaniem z Aplikacji iOS, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do Pentair zgodnie z powyższą sekcją „Informacje lub Skargi”. Licencja udzielona Dealerowi w niniejszej Umowie jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na używanie Aplikacji iOS na produkcie marki Apple, który działa pod kontrolą systemu operacyjnego Apple iOS i jest własnością Dealera lub jest przez niego kontrolowany lub w inny sposób dozwolony przez Warunki korzystania określone w Apple App Store, z wyjątkiem tego, że Aplikacja na iOS może być również dostępna i używana przez inne konta powiązane z Dealerem za pośrednictwem Chmury Rodzinnej lub programów zakupów grupowych firmy Apple. Ponadto podczas korzystania z systemu iOS Dealer musi przestrzegać warunków wszelkich umów zawartych ze stronami trzecimi, które dotyczą Dealera podczas użytkowania Aplikacji, na przykład umowy o świadczenie usług bezprzewodowych. Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi stronami trzecimi i po zaakceptowaniu przez Dealera warunków niniejszej Umowy będą miały prawo (i uznaje się, że akceptują to prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec Dealera jako strony trzeciej będącej beneficjentem; niezależnie od powyższego, prawo spółki Pentair do zawarcia, unieważnienia lub wypowiedzenia jakiejkolwiek zmiany, zrzeczenia się lub ugody na mocy niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek Strony trzeciej. 

 

 1. Podpis elektroniczny i Zawiadomienie o zgodzie na ujawnienie.  

Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS nr 910/2014, Dealer zgadza się na używanie podpisów elektronicznych oraz dokumentów i zapisów cyfrowych w związku z niniejszą Umową oraz wszystkimi przyszłymi dokumentami i zapisami związanymi z aplikacją na iOS – włączając w to niniejszy podpis elektroniczny i Zawiadomieniem o zgodzie na ujawnienie, oraz że takie użycie spełnia wszelkie wymagania mówiące o tym, że spółka Pentair winna dostarczać Dealerowi takie dokumenty i ich treści w formie pisemnej. [Dealer ma prawo do otrzymania papierowej wersji wszystkich dokumentów i zapisów. Dealer może (a) uzyskać papierową wersję dowolnego dokumentu lub zapisu (bezpłatnie), (b) wycofać swoją zgodę na korzystanie z dokumentów i zapisów elektronicznych/cyfrowych lub (c)] zaktualizować swoje dane kontaktowe za pośrednictwem konta w aplikacji iOS.  

 1. Całość umowy.  

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia i uzgodnień między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne ustne lub pisemne komunikaty dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy, z których wszystkie zostały w niej połączone. 

 

Geolocation - Google Places API Attribution block

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair.

Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich należą do ich odpowiednich właścicieli.

© 2022 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.